ติวสอบ HSK3

ราคา 3,600 บาท

  • เวลาเนื้อหา: 14:34 ชม.
  • เวลาที่ให้: 35:00 ชม.
  • วันที่ให้: 120 วัน

3,600 บาท

ติวสอบ HSK4

ราคา 3,600 บาท

  • เวลาเนื้อหา: 25:48 ชม.
  • เวลาที่ให้: 35:00 ชม.
  • วันที่ให้: 120 วัน

3,600 บาท

ติวสอบ HSK5

ราคา 3,600 บาท

  • เวลาเนื้อหา: 25:54 ชม.
  • เวลาที่ให้: 35:00 ชม.
  • วันที่ให้: 120 วัน

3,600 บาท