ภาษาจีนระดับกลาง A

ราคา 3,600 บาท

  • เวลาเนื้อหา: 23:58 ชม.
  • เวลาที่ให้: 35:00 ชม.
  • วันที่ให้: 120 วัน

3,600 บาท

ภาษาจีนระดับกลาง B

ราคา 3,600 บาท

  • เวลาเนื้อหา: 20:44 ชม.
  • เวลาที่ให้: 35:00 ชม.
  • วันที่ให้: 120 วัน

3,600 บาท

ภาษาจีนระดับกลาง C

ราคา 3,600 บาท

  • เวลาเนื้อหา: 23:32 ชม.
  • เวลาที่ให้: 35:00 ชม.
  • วันที่ให้: 120 วัน

3,600 บาท