ภาษาจีนระดับต้น B

รายละเอียดหลักสูตร
  • เวลาเนื้อหา: 24:15 ชม.
  • เวลาที่ให้: 35:00 ชม.
  • วันที่ให้: 120 วัน

ภาษาจีนระดับต้น B  เป็นคอร์ส สำหรับผู้ที่มีความรู้พื้นฐานภาษาจีนเบื้อต้นมาบ้างแล้ว ต้องใช้ PINYIN เป็น และได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนมาบ้างแล้ว  เนื้อหาหลักในคอร์สนี้ ดังนี้ 

  • เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนต่อเนื่อง 
  • เน้นไวยากรณ์เบื้องต้น 
  • นำหลักไวยากรณ์ ไปเรียบเรียงประโยคอย่างถูกต้อง
  • ฝึกการอ่านอักษรจีน โดยไม่มี PINYIN กำกับ
  • เนื้อหาทั้งหมด 6 บทเรียน

เวลาที่ให้: 35:00 ชม.
วันที่ให้: 120 วัน

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดไฟล์เสียง